Sinh mệnh Việt qua Văn hiến Việt – Trần Trung Chính

Những kiến thức có tầm nhìn bao quát, xuyên suốt thời gian từ quá khứ đến vị lai nói về những giá trị nền tảng cốt lõi về Văn hiến Việt Nam để qua đó định hình sinh mệnh của dân tộc Việt…

Ban Truyền Thông

Trả lời