Cơ cấu và Tổ chức

Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2020 có cơ cấu tổ chức BAN LÃNH ĐẠO như sau:

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN LÃNH ĐẠO
HỘI DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI

NHÂN SỰ CHỨC DANH CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ DIỄN GIẢI – GHI CHÚ
BAN CỐ VẤN
 Trần Vũ Công Sơn Cố vấn Hội Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng họ Trần Việt Nam
Trần Phúc Ái  Cố vấn Hội  Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trần Hà Nội
 BAN LÃNH ĐẠO
Trần Văn Đông  Chủ tịch Hội – Trưởng Ban Đối ngoại
– Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trần Hà Nội
Trần Minh Cường   Phó Chủ tịch
thường trực
Trưởng ban Truyền thông
Trần Thị Kim Liên Phó Chủ tịch Trưởng ban Tài chính (Thủ quỹ)
Trần Văn Hoàng Phó Chủ tịch Trưởng ban kiểm soát
Trần Tiến Trình Phó Chủ tịch Trưởng ban kết nối giao thương
Trần Bạch Điệp Uỷ viên thường trực
 Trần Vũ Công Thắng Uỷ viên thường trực Phó ban Giao thương
Trần Hải Yến Uỷ viên thường trực Tổng thư ký Hội
(Kế toán)
Trần Văn Tuyên Uỷ viên thường trực Phó ban kết nối Giao thương
Trần Văn Đức Uỷ viên thường trực Ban kết nối Giao thương
Trần Văn Thuần Uỷ viên thường trực Ban kết nối Giao thương

 

      

Cơ cấu tổ chức Nhân sự của các Phân ban trong Hội được Ban lãnh đạo Hội thông qua và thống nhất như sau:

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC BAN

STT TÊN NHÂN SỰ CHỨC VỤ MỔ TẢ NHIỆM VỤ
I BAN LÃNH ĐẠO
1 Trần Văn Đông Chủ tịch
2 Trần Minh Cường Phó Chủ tịch TT QL tryền thông
3 Trần Thị Kim Liên Phó Chủ tịch QL Tài chính Hội
4 Trần Tiến Trình Phó Chủ tịch Quy chế và điều lệ hội
5 Trần Văn Hoàng Phó Chủ tịch Quản lý tiêu chuẩn đánh giá hội viên
6 Trần Thị Phúc Ái Cố vấn Kết nối cộng đồng
7 Trần Hải Yến Tổng thư ký Tổ chức sự kiện, quản lý hành chính
II BAN TỔ CHỨC SỰ KIỆN
1 Trần Yến Trưởng ban Tổng thư ký, quản lý hành chính
2 Trần Kim Liên Phó ban Tổ chức sự kiện
3 Yến Trần Phó ban
4 Trần Điệp Thành viên
5 Trần Ly Thành viên
6 Trần Phương Thành viên
III BAN HỘI VIÊN
1 Trần Đông Trưởng ban
2 Trần Yến Phó ban Chăm sóc Hội viên
3 Trần Mai Thành viên Phát triển Hội viên
4 Yến Trần Thành viên Chăm sóc Hội viên
5 Trần Thái Thành viên Phát triển Hội viên
IV TRUYỀN THÔNG
1 Trần Minh Cường Trưởng ban Quản lý website
2 Trần Phúc Ái Phó ban Quản lý Facebook
3 Trần Yến Thành viên Quản lý web
4 Trần Hoàng Thành viên Quay phim, chụp ảnh
V BAN ĐỐI NGOẠI
1 Trần Văn Đông Trưởng ban Giao lưu kết nối
2 Trần Phúc Ái Phó ban
3 Trần Kim Liên Phó ban
4 Trần Mai Thành viên
VI BAN TÀI CHÍNH
1 Trần Liên Trưởng ban Thủ quỹ
2 Trần Yến Phó ban Kế toán
3 Trần Phúc Ái Kiểm soát nội bộ
VI BAN GIAO THƯƠNG
1 Trần Tiến Trình Trưởng ban
2 Trần Kim Liên Phó ban
3 Trần Vũ Công Thắng Phó ban
4 Trần Yến Thư ký
5 Trần Thuần Thành viên
6 Trần Văn Đức Thành viên
7 Trần Quang Hào Thành viên
8 Trần Tuyên Thành viên
VII BAN KIỂM SOÁT
1 Trần Hoàng Trưởng ban Thẩm định Hội viên
2 Trần Phúc Ái Phó ban
3 Trần Minh Cường Thành viên
4 Trần Văn Đức Thành viên
Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội được thành lập với sứ mệnh: “Kết nối dòng tộc – Gắn kết yêu thương – Chia sẻ cơ hội”

BAN THƯ KÝ
TRẦN HẢI YẾN &
TRẦN MINH CƯỜNG

 

 

Trả lời