Điều lệ – Quy chế hoạt động

HIỆP HỘI DOANH NHÂN HỌ TRẦN VIỆT NAM

HỘI DOANH NHÂN HỌ TRẦN TP HÀ NỘI

—————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*********

       Số:  01/ĐL                                                                                                Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2018

 

QUY CHẾ

HỘI DOANH NHÂN HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Hội Doanh nhân Họ Trần Hà Nội là tổ chức nghề nghiệp của những cá nhân, tổ chức tại Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài.

Hội Doanh nhân Họ Trần thành phố Hà Nội thực hiện việc đoàn kết, hợp tác các Doanh nhân Họ Trần, các nhà quản lý Họ Trần trong các Doanh Nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự nghiệp phát triển, thành đạt của Hội Doanh nhân Họ Trần thành phố Hà Nội; cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội Doanh nhân Họ Trần thành phố Hà Nội hoạt động trong khuôn khổ điều lệ chung, tuân thủ hiến pháp và pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi, biểu tượng

Tên tiếng Việt: HỘI DOANH NHÂN HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên tiếng Anh: HANOI ASSOCIATION OF TRAN’S FAMILY LINE ENTREPRENEURS.

Biểu tượng (LOGO HỘI) :

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích hoạt động

Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp các tổ chức, cá nhân Họ Trần kết hợp các tổ chức, cá nhân các họ khác trên địa bàn các tỉnh, thành phố, tạo điều kiện giao lưu, hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của Hội nhằm phát triển vững mạnh và sự thành đạt của hội viên, góp phần vào mục tiêu dân giàu nước mạnh, đất nước phát triển.

Điều 3: Phạm vi hoạt động

Hội hoạt động trong phạm vi cả nước và nước ngoài. Quan hệ với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nguyên tắc hoạt động

Tổ chức hoạt động của Hội thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, tuân thủ pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội.

Điều 5 : Tư cách pháp nhân, trụ s

         Hội hoạt động độc lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng

 • Trụ sở Hội đặt tại : VP4 tầng 1202 đường Nguyễn Duy Trinh, bán đào Linh Đàm, phường Hoàng Điệp, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại liên hệ: Mr Đông: 0912 333 736; Mrs Liên: 0989 667 881

Email: [email protected]

Địa điểm Trụ sở của Hội có thế thay đổi khi cần thiết do Thường trực hội quyết định.

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI

Điều 6: Nhiệm vụ của Hội

 1. Tập hợp, đoàn kết và đẩy mạnh mối quan hệ các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân Họ Trần  trên địa bàn các tỉnh, thành phố nhằm giao lưu, bảo vệ lợi ích chính đáng, liên doanh liên kết phát triển kinh tế các thành phần.
 2. Tạo điều kiện hỗ trợ các Doanh nhân Họ Trần nâng cao trí thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện để các Doanh nghiệp tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội.
 3. Là diễn đàn trao đổi thông tin của các Doanh nhân Họ Trần và Doanh nhân các họ khác với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, các Doanh nghiệp khác ở trong nước và nước ngoài hoạt động theo đúng Pháp luật Việt Nam.
 4. Thiết lập, mở rộng, hợp tác các doanh nhân theo nhóm, cụm, khu vực, dựa trên ngành nghề kinh doanh chính của các doanh nghiệp.
 5. Tạo quỹ phục vụ cho hoạt động chung của Hội bằng việc hình thành các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật Việt Nam.

Điều 7: Quyền và Nghĩa vụ của Hội

 1. Tuyên truyền tôn chỉ mục đích của Hội, đại diện cho Hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng của Hội
 2. Tổ chức các hoạt động giữa các Hội viên vì lợi ích chung của Hội, hòa giải tranh chấp nội bộ.
 3. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
 4. Thành lập các tổ chức trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật .
 5. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.
 6. Lập hồ sơ lưu giữ tại trụ sở Hội danh sách các Hội viên, các tổ chức cơ sở trực thuộc và các chứng từ về tài chính, nghị quyết, biên bản của Hội theo quy định pháp luật về Hội.
 7. Tổ chức, đánh giá các thành tích, khen thưởng kịp thời các Hội viên hoặc các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động các chương trình hoạt động chung của Họ Trần thành phố Hà Nội trong các dịp kỷ niệm, dịp lễ tết.

 

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 8: Hội viên

Công dân tổ chức của Việt Nam trong và ngoài nước có đơn xin gia nhập Hội đều có thể trở thành Hội viên:

 • Hội viên chính thức
 • Hội viên danh dự
 • Hội viên liên kết

Điều 9: Nghĩa vụ của Hội viên

 1. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ, nghị quyết , quyết định của Hội.
 2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội giao.
 3. Giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Hội, bảo vệ uy tín của Hội, tích cức tham gia công tác phát triển Hội viên.
 4. Sinh hoạt và đóng hội phí theo quy định.

Điều 10: Quyền của Hội viên

 1. Được cấp thẻ Hội Viên
 2. Được yêu cầu các tổ chức Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
 3. Ứng cử, đề cử, bầu cử các biểu quyết công việc của Hội
 4. Phê bình, chất vấn, kiến nghị Ban lãnh đạo về hoạt động của Hội.
 5. Được cung cấp thông tin và tạo điều kiện trong các hoạt động của Hội.

Điều 11: Chấm dứt tư cách Hội viên

 1. Cá nhân mất quyền công dân.
 2. Pháp nhân bị giải thể, phá sản.
 3. Không đóng hội phí.
 4. Có đơn tự nguyên xin ra khỏi Hội.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC CỦA HỘI 

Điều 12: Nguyên tắc tổ chức của Hội

 1. Cơ quan cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu Doanh nhân họ Trần.

2.Cơ quan lãnh đạo của tổ chức Hội giữa hai nhiệm kỳ đại hội là Ban chấp hành Hội.

3.Ban thường vụ Hội lãnh đạo hoạt động của tổ chức Hội giữa 2 kỳ họp của Ban chấp hành Hội. Tổ chức Hội cơ sở ở các tỉnh không có Ban thường vụ chỉ có Thường trực.Thường trực gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch, thường trực làm việc của Ban thường vụ.

4.Ban chấp hành cơ sở chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước Đại hội và báo cáo Ban chấp Trung ương Hội.

Điều 13: Tổ chức của Hội

 1. Cơ cấu Tổ chức của Hội Doanh nhân Họ Trần thành phố Hà Nội gồm :
 • Đại hội Đại biểu
 • Ban chấp hành Hội Doanh nhân họ Trần Thành phố Hà Nội
 • Ban thường vụ và Thường trực Hội
 • Ban kiểm tra Hội
 • Văn phòng và các phòng chuyên môn của Hội
 • Các tổ chức trực thuộc Hội

      2.Ở địa phương Hội Doanh nhân họ Trần các quận huyện


Điều 14: Đại hội Đại biểu

Đại hội Đại biểu Hội Doanh nhân Họ Trần thành phố Hà Nội là cơ quan cao nhất của Hội Doanh nhân Họ Trần thành phố Hà Nội . Nhiệm kỳ của Đại hội là 5 năm

 1. Đại biểu tham gia dự Đại hội gồm :
 • Ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm
 • Đại biểu do đại hội của tổ chức Hội bầu
 • Đại biểu do Ban thường vụ Hội và thường trực tổ chức cơ sở Hội đương nhiệm chỉ định

Đại hội phải đảm bảo 2/3 Đại biểu được triệu tập tham dự.

 1. Nội dung Đại hội

a, Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ trước và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

b, Bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra nhiệm kỳ mới

c, Sửa đổi bổ sung điều lệ ( Nếu có )

d, Báo cáo tài chính

đ, Các văn kiện khác

 1. Đại hội bất thường:

Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số Uỷ viên Ban chấp hành hoặc 1/2 số Hội viên đề nghị

 1. Nguyên tắc biểu quyết

Đại hội có thể biểu quyết bằng phương pháp giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.Việc quy định hình thức do Đại hội quyết định.

Điều 15: Ban chấp hành Hội

 1. Ban chấp hành Hội do đại hội bầu trong số các đại biểu chính thức của đại hội. Số lượng Uỷ viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định.
 2. Trong nhiệm kỳ Ban chấp hành có thể bổ sung Uỷ viên nhưng không quá 25% số Uỷ viên do Đại hội đã bầu
 3. Nhiệm vụ của Ban chấp hành Hội
 • Bầu các chức danh lãnh đạo
 • Thành lập các Ban chuyên môn, phân công các ủy viên Trung ương Hội từng việc cụ thể
 • Hướng dẫn điều lệ Hội
 • Tổ chức triển khai các nghị quyết và chương trình hoạt động của Hội
 • Quyết định thành lập các tổ chức có tư cách pháp nhân theo điều lệ Hội
 • Chuẩn bị Đại hội theo nhiệm kỳ và Đại hội bất thường
 • Bầu bổ sung Uỷ viên của Ban chấp hành và Kỷ luật thành viên Ban chấp hành
 • Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành và các tổ chức của Hội
 • Ban chấp hành Hội Doanh nhân Họ Trần thành phố Hà Nội họp 1 năm 2 lần và có thể Họp bất thường khi có yêu cầu họp đột xuất.Ban chấp hành Hội họp 6 tháng một lần, họp bất thường khi xét thấy cần và có trên1/2 số Uỷ viên Ban chấp hành tán thành.

Điều 16: Ban kiểm tra Hội

 1. Đại hội bầu ra Ban kiểm soát gồm : Trưởng ban, phó trưởng ban và các Uỷ viên. Số lượng Uỷ ban kiểm tra do Đại hội quyết định.Trưởng ban kiểm tra phải là Uỷ viên Ban chấp hành
 2. Ban kiểm tra Hội làm việc theo chế độ tập thể
 3. Ban kiểm tra Hội có các nhiệm vụ sau :
 • Kiểm tra tư cách hội viên
 • Kiểm tra thu chi tài chính
 • Kiểm tra khen thưởng, kỷ luật
 • Kiểm tra khiếu nại, tố cáo

Điều 17 : Ban thường vụ Hội và Thường trực Hội

 1. Ban thường vụ Hội Doanh nhân Họ Trần thành phố Hà Nội như sau: Chủ tịch Hội, các phó chủ tịch, chánh văn phòng và các ủy viên thường vụ.
 2. Ban thường trực Hội như sau: Chủ tịch Hội, các phó chủ tịch, chánh văn phòng.
 3. Nhiệm vụ của Ban thường vụ Hội.
 • Tổ chức kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội.
 • Quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chấp hành Hội
 • Chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển Hội. Quyết định các vấn đề lớn về công tác tổ chức Hội
 • Quyết định việc khen thưởng Kỷ lật theo Điều lệ Hội
 • Quyết định công nhận Hội viên
 • Báo cáo công việc trước Ban chấp hành Hội
 1. Nhiệm vụ của Ban thường trực Hội

a, Lãnh đạo hoạt động Hội, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Ban thường vụ Hội

b, Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội

c, Quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chấp hành Hội

d,Chỉ đạo công tác xây xựng và phát triển Hội, quyết định các vấn đề lớn của Hội


Điều 18: Chủ tịch danh dự và Chủ tịch Hội

 1. Chủ tịch danh dự là người được Đại hội suy tôn
 2. Chủ tịch Hội là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Hội, Chủ tịch phân công các Phó chủ tịch lãnh đạo từng mặt công tác của Hội, Chủ tịch vắng mặt Phó chủ tịch thường trực thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch.
 3. Nhiệm vụ của Chủ tịch và Phó chủ tịch theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội. Chủ tịch làm nhiệm vụ đến khi có Ban chấp hành khoa mới bầu Chủ tịch mới.
 4. Nhiệm vụ của Chủ tịch

a, Chủ tọa các phiên họp của Thường trực, Ban thường vụ và Ban chấp hành Hội

b,Ký các Nghị quyết của Ban thường vụ và Ban chấp hành Hội


Điều 19: Chánh văn phòng Hội

Chánh văn phòng là người được Chủ tịch ủy quyền điều hành công việc hàng ngày của Hội. Nhiệm kỳ của Chánh văn phòng theo nhiệm vụ của Ban chấp hành Hội. Chánh văn phòng có nhiệm vụ:

 1. Phối hợp hoạt động và công tác đối nội, đối ngoại hàng ngày của Hội
 2. Lãnh đạo Văn phòng Hội, tổ chức quản lý sử dụng tài sản, tài chính của Hội.
 3. Giúp Thường trực, Thường vụ Hội đôn đốc công tác xây dựng Hội,Quản lý các tổ chức của Hội, Chuẩn bị các nội dung kỳ họp Thường trực, Ban Thường vụ vàBan chấp hành Hội.
 4. Ký các văn bản hành chính, văn bản hợp tác với các tổ chức cá nhân liên quan đến Hội và các văn bản theo phân công của Thường trực và Ban thường vụ.


Điều 20: Ban cố vấn

Ban chấp hành Hội có thể mời các chuyên gia kinh tế có tâm huyết với sự phát triển của Các Doanh nghiệp Họ Trần và Doanh nghiệp các dòng họ khác làm cố vấn và tham gia vào Ban cố vấn của Hội. Ban cố vấn của Hội được dự đại hội và các cuộc họp quan trọng của Ban chấp hành Hội.


Điều
21: Các tổ chức trực thuộc Hội

     Các tổ chức trực thuộc Hội bao gồm :

 1. Văn phòng Hội
 2. Các phòng chuyên môn
 3. Các Hội tại các quận huyện
 4. Các doanh nghiệp và các tổ chức khác

Việc thành lập các tổ chức trực thuộc theo quy định của Pháp luật

 

CHƯƠNG V

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 22: Tài sản Tài chính của Hội

Tài sản – Tài chính của Hội gồm :

 1. Hội phí do Hội viên đóng góp
 2. Tài sản, tài chính do các tổ chức, cá nhân tài trợ
 3. Tài sản, tài chính do các tổ chức trực thuộc Hội đóng góp
 4. Tài chính từ các hoạt động có thu hợp pháp
 5. Các nguồn thu hợp pháp khác

Điều 23: Quản lý, sử dụng Tài sản Tài chính của Hội

Ban chấp hành Hội Doanh nhân Họ Trần thành phố Hà Nội quy định, thống nhất nguyên tắc, chế độ quản lý tài sản, tài chính của Hội, mức đóng phí của Hội viên

Điều 24: Giải quyết Tài sản Tài chính khi Hội giải thể

Việc Giải quyết Tài sản – Tài chính khi Hội giải thể thực hiện theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết của Ban chấp hành Hội.

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 25: Khen thưởng

 1. Hội viên và các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội được Hội khen thưởng
 2. Hình thức khen thưởng : Kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen, tặng phẩm và các hình thức khen thưởng khác. Hội có văn bản đề nghị, Hiệp Hội cấp trên khen thưởng.

Điều 26: Xử lý vi phạm

 1. Hội viên vi phạm Điều lệ Hội sẽ bị xử lý theo các hình thức sau: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức vụ trong Hội
 2. Ban chấp hành Hội quy định nội dung, thẩm quyền, thủ tục xử lý, kỷ luật.

 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27: Hiệu lực thi hành

 1. Điều lệ này có hiệu lực từ ngày có Quyết định thành lập Hội
 2. Ban chấp hành Hội có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Điều lệ Hội. Mọi hội viên phải thực hiện đúng điều lệ Hội Doanh nhân Họ Trần Hà Nội.

 

T.M HỘI DOANH NHÂN HỌ TRẦN HÀ NỘI

                                                                                                               

 

 

       CHỦ TỊCH (ĐÃ KÝ)

Trả lời