Ưu đãi hội viên

Hội viên được hưởng quyền lợi và bình đẳng trong Hội và được quy định cơ bản như sau:

  1. Được cấp thẻ Hội Viên, huy hiệu của Hôi
  2. Được yêu cầu các tổ chức Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
  3. Ứng cử, đề cử, bầu cử các biểu quyết công việc của Hội
  4. Phê bình, chất vấn, kiến nghị Ban lãnh đạo về hoạt động của Hội.
  5. Được cung cấp thông tin và tạo điều kiện trong các hoạt động của Hội.
  6. Giới thiệu Doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ của mình trong tràn website của Hội
  7. Được kết nối kinh doanh với các thành viên trong Hội và được giới thiệu cơ hội kinh doanh với người bên ngoài hội thông qua các thành viên trong Hội

 

Ban Thư Ký
Trần Minh Cường

Trả lời