Xây dựng kế hoạch phát triển Doanh nghiệp năm 2020

Bước sang năm mới 2020, CEO chúng ta phải làm gì để phát triển Doanh nghiệp? Mời các bạn lắng nghe CEO Ngô Minh Tuấn để làm tốt nhiệm vụ này …

 

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Trả lời