Vận dụng Cơ chế Khoán trong Quản lý để Doanh nghiệp phát triển bền vững

Làm sao để bạn thoát được ra khỏi Doanh nghiệp của bạn? Làm sao để Doanh nghiệp bạn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững?

Bạn hãy Lắng nghe chia sẻ của CEO Ngô Minh Tuấn về Cơ chế Khoán trong Quản lý Doanh nghiệp …

Nếu vận dụng tốt được những nguyên lý trong bài chia sẻ này, Doanh nghiệp của bạn sẽ dần đi vào ổn định để phát triển …

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Trả lời