Sáu bước XD hệ thống quản trị Doanh nghiệp và 2 bí quyết lãnh đạo dành cho CEO

Các CEO rất muốn Doanh nghiệp của mình vận hành tự động. Tuy nhiên, để xây dựng được, mỗi CEO cần cho mình một lộ trình để hoàn thiện, mà thông thường thời gian cần thiết cho lộ trình đó là khoảng 6 tháng…

Dưới đây là 6 bước xây dựng một hệ thống Doanh nghiệp vận hành tự động.
Bước 1: Xây dựng được bảng Dòng tiền Doanh nghiệp (Cashflow)
Bảng dòng tiền Doanh nghiệp phản ánh đầy đủ về các thông số: Doanh số, doanh thu, công nợ, chi phí cho từng phòng ban, kế hoạch đầu tư, lợi nhuận và dòng tiền. Từ đó, CEO luôn chủ động được về Dòng tiền và điều chỉnh các thông số cần thiết, đảm bảo hoạt động kinh doanh tối ưu và hiệu quả.
Bước 2: Xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
Từ bảng dòng tiền doanh nghiệp, CEO biết được chi phí quỹ lương của từng phòng ban để xây dựng cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự.
Bước 3: Rà soát tính khả thi của cơ cấu tổ chức
Bước tiếp theo, là bước thẩm định được tính khả thi của cơ cấu tổ chức, thông qua việc CEO xây dựng hệ thống chính sách và mục tiêu của từng nhân viên, từng phòng ban. Để đảm bảo được việc này, bạn cần xây dựng được chính sách để nhân viên lựa chọn công ty bạn, chứ không phải công ty đối thủ. Tuy nhiên, với chi phí chính sách đó, có đảm bảo được Doanh số và doanh nghiệp vận hành hiệu quả không. Từ đó, biết cách thêm, bớt nhân viên, điều chỉnh chính sách nhân viên phù hợp.
Bước 4: Xây dựng thông số quản trị
Để kiểm soát được hiệu quả công việc của từng phòng ban và từng nhân viên. Ở bước này, CEO phải xây dựng hệ thống báo cáo kết quả công việc trên cơ sở các con số thay vì đánh giá kết quả dựa trên cảm tính.
Bước 5: Xây dựng báo cáo mẫu cho từng phòng ban
CEO phải xác định được mong muốn của mình về các thông số nào đối với từng phòng ban, từng nhân viên. Từ đó, xây dựng hệ thống các báo cáo mẫu nhằm đạt được yêu cầu về thông số quản trị của mình.
Bước 6: Xây dựng được quy trình họp giao ban
Trên cơ sở từ báo cáo, CEO cần xây dựng quy trình họp giao ban hàng tuần, hàng tháng trên cơ sở nhân viên tự nhận diện kết quả làm việc của mình, chủ động tìm ra các nguyên nhân thống nhất trong cuộc họp, đưa ra giải pháp và hành động để thay đổi kết quả hoạt động của Doanh nghiệp.
Tuy nhiên, hệ thống công cụ là chưa đủ để tạo ra kết quả cho doanh nghiệp nếu như lãnh đạo không biết cách vận hành hệ thống. Để làm được điều này, CEO cần có 2 kỹ năng lãnh đạo:
Kỹ năng thứ nhất: CEO phải biết được tư duy của một nhà lãnh đạo hiện đại, các phong cách lãnh đạo của CEO và cách ứng dụng các phong cách lãnh đạo trong quá trình vận hành Doanh nghiệp.
Kỹ năng thứ hai: Kỹ năng “biến” các quản lý cấp trung trở thành cố vấn cho mình, thay vì CEO trở thành “trợ lý” cho họ.
Trần Minh Cường sưu tầm

Trả lời