Kết nối giao thương CENTA – Green Architect – Đông Đức – Long Thành

Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội gắn kết trên tinh thần đồng tộc, lấy kết nối giao thương làm nền tảng phát triển …

Nền tảng cùa sự hợp tác chính là giao lưu và kết nối. Để kết nối thành công, việc đầu tiên của Hội viên Hội Doanh nhân họ Trần Hà Nội là dành thời gian cho nhau, gặp nhau, hiểu nhau, tin nhau và cuối cùng là trao cho nhau những cơ hội hợp tác để cùng phát triển…

Trần Đông – Trần Cường – Trần Đức

Kết nối giao thương ngày 03/03/2019, tại Công ty TNHH CENTA giữa Trần Cường – Công ty TNHH CENTA với anh Trần Đông – Công ty TNHH cửa Đông Đức và anh Trần Đức – Công ty Green Architect


Trần Thảo – Trần Cường – Trần Đạt

Kết nối Giao thương tại Công ty TNHH CENTA

Kết nối giao thương ngày 04/03/2019, tại Công ty TNHH CENTA giữa Trần Cường – Công ty TNHH CENTA với anh Trần Trần Đạt, Trần Thảo – Công ty CP Dịch vụ TM & XD Long Thành.

 

BAN TRUYỀN THÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG

Trả lời