Bài ca Trần Tộc Việt Nam

Họ Trần Việt Nam rạng rỡ núi sông, bốn ngàn năm lịch sử giữ nước, mang hào khí Đông A, mang hùng khí Đại Việt, sáng sử xanh dòng tộc nước Việt …

Một bài hát thật tuyệt vời về Họ Trần Việt Nam.

 

BAN TRUYỀN TRÔNG
TRẦN MINH CƯỜNG (Sưu tầm)

 

Trả lời