Danh tướng Trần Nguyên Hãn (1390 – 1429)

Tướng quân Trần Nguyên Hãn 陳元扞 (1390 – 1429) là võ tướng trong khởi nghĩa Lam Sơn, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đánh thắng quân Minh xâm lược và lập thành nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam…

Tướng quân Trần Nguyên Hãn, huệ duệ dòng dõi vua Trần, là một vi tướng tài năng, đức độ và công lao bao trùm thiên hạ …  

Trần Nguyên Hãn là võ tướng trong khởi nghĩa Lam Sơn, công lao lập quốc, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đánh thắng quân Minh xâm lược và lập thành nhà Hậu Lê. Ông cũng là một trong những công thần phải chịu cái chết bi thảm ở triều vua Lê Thái Tổ …

 

Trả lời