Ba mươi sáu kế Binh pháp Tôn Tử – Sách gối đầu giường của Doanh nhân

Thương trường là Chiến trường! Ba mươi sáu kế Binh Pháp Tôn Tử, một trong những cuốn sách hay không thể không đọc đặc biệt đối với những người làm kinh doanh trên thương trường…

Kế thứ nhất: Mạn thiên quá hải

Kế thứ hai: Vây Ngụy cứu Triệu

Kế thứ ba: Mưu sâu của Khổng Minh

Kế thứ tư: Dĩ dật đãi lao

Kế thứ năm: Mượn gió bẻ măng

Kế thứ sáu: Giương Đông kích Tây

Kế thứ bảy: Hư hư thực thực

Kế thứ tám: Ám độ Trần Thương

Kế thứ chín: Cách bờ xem cháy

Kế thứ mười: Khẩu Phật tâm xà

Kế thứ mười một: Lý phạt Đào Cương

Kế thứ mười hai: Thuận thủ Khiên Dương

Kế thứ mười ba: Đả thảo kinh xà

Kế thứ mười bốn: Mượn xác hoàn hồn

Kế thứ mười lăm: Điệu hổ ly sơn

Kế thứ mười sáu: Muốn bắt nên thả

Kế thứ mười bảy: Thả con săn sắt bắt con cá rô

Kế thứ mười tám: Bắt giặc bắt vua

Kế thứ mười chín: Rút củi dưới nồi

Kế thứ hai mươi: Đục nước béo cò

Kế thứ hai mươi mốt: Kim thiền thoát xác

Kế thứ hai mươi hai: Đóng cửa bắt giặc

Kế thứ hai mươi ba: Xa thân gần đánh

Kế thứ hai mươi bốn: Giả Đạo trượng hổ

Kế thứ hai mươi lăm: Thay xà đổi cột

Kế thứ hai mươi sáu: Chỉ gà mắng chó

Kế thứ hai mươi bảy: Giả si bất điên

Kế thứ hai mươi tám: Lên lầu rút ván

Kế thứ hai mươi chín: Cây cành nở hoa

Kế thứ ba mươi: Phản khách vi chủ

Kế thứ ba mươi mốt: Mỹ nhân kế

Kế thứ ba mươi hai: Không thành kế

Kế thứ ba mươi ba: Phản gián kế

Kế thứ ba mươi bốn: Khổ nhục kế

Kế thứ ba mươi lăm: Liên hoàn kế

Kế thứ ba mươi sáu: Tẩu vi thượng sách

Trần Minh Cường – Sưu tầm

Trả lời