Cách thức để tạo ra Doanh nghiệp “Tự vận hành” …

Làm sao để vận hành để tạo ra Doanh nghiệp vận hành “TỰ ĐỘNG”. Chúng ta cần phải tập trung vào những công việc cốt lõi nào? Hãy nghe CEO Ngô Minh Tuấn chia sẻ …

Công việc quan trọng nhất của CEO là tạo ra luật chơi, tìm người chơi, nâng cấp luật chơi, tìm người chơi tốt hơn nữa, …
Trần Minh Cường sưu tầm

Trả lời