Ban Lãnh đạo

Trần Văn Đông
Chủ tịch Hội

Trần Văn Tuyên
Phó Chủ tịch hội

Trần Minh Cường
Phó Chủ tịch hội

Trần Kim Liên
Phó Chủ tịch hội - TRƯỞNG BAN SỰ KIỆN

TRẦN TIẾN TRÌNH
UỶ VIÊN T.TRỰC HỘI

Trần Bạch Điệp
Uỷ viên BCH - THỦ QUỸ

TRẦN VĂN HOÀNG
UỶ VIÊN T.TRỰC HỘI

TRẦN ĐÌNH THUẦN
UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC

TRẦN HẢI YẾN
TỔNG THƯ KÝ HỘI

Doanh nghiệp thành viên